• Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 14
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
Dziś jest poniedzialek 10 grudnia 2018, imieniny: Julii i Daniela
 

Strona głowna »

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzchowie

dodano: 2018-10-11 15:12:52

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie ogłasza nabór na stanowisko:
PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Forma zatrudnienia: umowa o pracę od 02.01.2019r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO
PRACOWNIKA SOCJALNEGO
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIERZCHOWIE

WYMAGANIA:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 oraz art. 156 Ustawy

o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z póź.zm.) spełnienie co najmniej jednego

z niżej wymienionych warunków:

 • posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
 • ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna;
 • od dnia 01.10.2008r. rozpoczęły i ukończyły studia wyższe przygotowujące do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków tj. pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie zgodnie z wydanym w porozumieniu z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008r w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U z 2008r, Nr 27, poz. 158),
 • przed dniem 1 stycznia 2007r. otrzymały dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna,
 • do dnia 1 stycznia 2008r. otrzymały dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny ( absolwenci szkół policealnych , publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych),
 • przed dniem 1 stycznia 2008r. ukończyły lub kontynuowały studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie,
 • do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie;
 • ukończone przed 1 maja 2004 r. studnia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia;
 • ukończone do dnia 31 października 2007 roku studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia;
 • rozpoczęte przed 1 maja 2004 r. studnia wyższe licencjacie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów.

WYMAGANIA DODATKOWE:

1.umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów z zakresu ustaw:

 • o pomocy społecznej,
 • o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • o ochronie zdrowia psychicznego,
 • o przeciwdziałaniu przemocy,
 • innych ustaw i rozporządzeń związanych z realizacją zadań pomocy społecznej,
 • kodeksu postępowania administracyjnego,
 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. umiejętność skutecznej komunikacji, kreatywność,
 3. wysokie poczucie odpowiedzialności
 4. umiejętność dobrej organizacji pracy,
 5. doświadczenie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.
 6. Prawo jazdy kat. B

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU:

 1.  
  1. praca w siedzibie GOPS w Wierzchowie oraz na terenie gminy Wierzchowo
  2. praca wymaga częstego przemieszczania się w terenie niezależnie od warunków atmosferycznych.
  3. praca w wymiarze 1 etatu;
  4. praca wymaga współpracy z innymi urzędami i instytucjami;
  5. obsługa komputera;

ZAKRES PRACY:

 1. rozpoznawanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej,
 2. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz wnioskowanie na tej podstawie o pomoc dla zainteresowanych,
 3. świadczenie pracy socjalnej w środowisku,
 4. współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami, których działalność wspiera formy pomocy udzielanej klientom pomocy społecznej,
 5. opracowywanie planów pomocy, w tym związanych z realizacją zadań określonych w kontrakcie socjalnym,
 6. prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami
 7. udzielanie pełnej informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom lub rodzinom oraz informowanie o przysługujących im świadczeniach
 8. informowanie o specjalistycznych formach poradnictwa, w szczególności prawnego, psychologicznego i rodzinnego osób i rodzin w trudnej sytuacji lub wykazującym potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód,
 9. wprowadzanie danych z wywiadu środowiskowego do systemu informatycznego OPIEKA z ZETO Koszalin
 10. zachowywanie w tajemnicy informacji uzyskanych w toku czynności zawodowych

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, które brzmi: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy przesłać w terminie do 31 grudnia 2018roku . do godz. 1300 pod adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Parkowa 5a
78- 530 Wierzchowo lub złożyć osobiście w ośrodku w godz. 730-1300 w zamkniętej kopercie z dopiskiem

„Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego”.

dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu naboru (spełniający wymagania formalne) zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzchowie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ośrodka

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Wierzchowie

mgr Piotr Paszkiewicz

 

Kampania edukacyjna "Nasze śmieci"

Kalendarz imprez
Edukacja

Ważne linki

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia